Vilkår for bruk av Yamaha Music ID

 

1. Omfang


Disse bruksvilkårene styrer brukerens (heretter kalt «du/deg») bruk av Yamaha Music ID («plattform»).
Denne plattformen drives av Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Tyskland (heretter kalt «Yamaha»).
Når du oppretter en konto på denne plattformen, gir Yamaha deg disse vilkårene for bruk, og du blir bedt om å godta disse vilkårene for bruk før kontoen opprettes. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og forskrifter.
Yamaha driver denne plattformen for å gi deg som bruker informasjon om Yamaha-produkter og -kampanjer, og for å kunne registrere Yamaha-produkter med den hensikt å forlenge garantien. Tilbudet omfatter administrasjon av personlig informasjon, registrering og administrasjon av produkter for garantiutvidelser, registrering for Yamaha-kampanjer samt registrering for mottak og administrasjon av nyhetsbrev.
Plattformen er et kostnadsfritt tilbud fra Yamaha.
Denne plattformen er beregnet for bruk av personer over 16 år og er ikke rettet mot barn og mindreårige. Barn og mindreårige under 16 år kan kun bruke dette webområdet under tilsyn og med samtykke fra foreldre eller foresatte.

 


2. Endringer i tilbudet


Yamaha forbeholder seg retten til å endre funksjonene og omfanget av plattformtilbudet når som helst eller til å avslutte tilbudet.
Yamaha forbeholder seg videre retten til å begrense, nekte eller avbryte tilgang til plattformen, i sin helhet eller deler av den, når som helst uten forvarsel og uten å måtte begrunne det etter eget skjønn, med umiddelbar virkning, og vil ta hensyn til dine rimelige interesser.  

 


3. Registrering


Bruken av denne plattformen krever at du har registrert deg på forhånd. Registrering er kostnadsfritt.
Før du bruker plattformen, må du først registrere deg på https://europe.yamaha.com og opprette en brukerkonto. Følgende data må oppgis ved registrering:

  • Tiltaleform
  • For- og etternavn
  • E-postadresse
  • Passord
  • Opprinnelsesland
  • Språk
  • Kjønn

Du kan dessuten fritt legge inn tilleggsdata for å tilpasse tilbudet.

Du må overholde eventuelle personvernrettigheter overfor tredjeparter, spesielt kan brukere ikke oppgi personopplysninger til tredjeparter.
Når du registrerer deg, må du velge et unikt passord og angi en unik, gyldig, gjeldende og verifiserbar e-postadresse. Siden dobbel bruk av visse data ikke er tillatt, vil du bli bedt om å velge eller angi en annen e-postadresse når du skriver inn en eksisterende e-postadresse. Du vil motta en e-post med en lenke der du kan bekrefte registreringen. Kontoen opprettes bare når registreringsprosessen er fullført (dobbel påmelding).
Du er eneansvarlig for å holde passordet ditt konfidensielt.
Du kan når som helst be om at registreringen blir slettet. I dette tilfellet vil vi slette den registrerte informasjonen og personopplysningene dine.

 


4. Registrering av Yamaha-produkter – garantiutvidelse


Du kan registrere alle Yamaha-produkter som er underlagt Yamahas utvidede garantiprogram på plattformen.
Når du registrerer deg, må du angi modell, serienummer, kjøpsdato, om produktet ble kjøpt på nettet eller i butikken samt type bruk. Siden dobbel registrering av produkter ikke er tillatt, vil du bli bedt om å oppgi et annet serienummer når du angir et produkt som allerede er registrert. Etter produktregistreringen kan du laste ned et garantisertifikat.
Hvis du sletter brukerkontoen, slettes også produktregistreringen. Siden det av tekniske årsaker ikke er mulig å registrere et produkt på nytt, bør du først lagre garantisertifikatet.

 


5. Registrering av Yamaha-produkter – Flowkey-kampanje


Du kan registrere alle Yamaha-produkter som er underlagt Flowkey-kampanjen på plattformen.
Når du registrerer deg, må du angi modell, serienummer, kjøpsdato, om produktet ble kjøpt på nettet eller i butikken samt type bruk. Siden dobbel registrering av produkter ikke er tillatt, vil du bli bedt om å oppgi et annet serienummer når du angir et produkt som allerede er registrert. Etter produktregistreringen kan du laste ned Flowkey-koden.
Hvis du sletter brukerkontoen, slettes også produktregistreringen. Siden det av tekniske årsaker ikke er mulig å registrere et produkt på nytt, bør du først lagre Flowkey-koden.

 


6. Yamaha-innhold


Alt materiale på plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, lyd, bilder, programvare, tekst og videoklipp («innholdet»), er beskyttet av gjeldende lover om opphavsrett. Du kan ikke bruke innholdet, med unntak av det som er angitt her. Du samtykker i å følge alle instruksjoner på plattformen som begrenser måten du kan bruke innholdet på. Du kan ikke kopiere, distribuere, vise, fremføre, gjøre offentlig tilgjengelig, kringkaste, gjengi ved hjelp av lydopptak eller audiovisuelt opptak eller gjengi kringkastinger av innhold fra plattformen, for enhver virksomhet, kommersielle eller offentlige formål, med mindre det er uttrykkelig tillatt av Yamaha. Hvis du laster ned noe innhold fra dette nettstedet, kan du ikke fjerne merknader om opphavsrett eller varemerker eller andre merknader som følger med.

Du kan bare laste ned én (1) kopi av innholdet som bare skal brukes av deg til personlig bruk hjemme. Noe innhold på plattformen kan være merket med ytterligere opphavsrettmerknader som gir deg utvidede bruksrettigheter eller begrenser din rett til å bruke slikt innhold. Slike ekstra opphavsrettsmerknader er gjeldende.

Det finnes en rekke merkevarebeskyttede logoer, servicemerker og varemerker («varemerkene») på plattformen og i innholdet. Ved å gjøre varemerkene tilgjengelige på plattformen gir ikke Yamaha deg noen lisens til å bruke disse varemerkene. All uautorisert bruk av varemerkene kan være i strid med gjeldende varemerkelover samt sivile og strafferettslige lover.

 


7. Lisens til brukerinnhold


Hvis du sender eller laster opp eventuell kommunikasjon eller eventuelt materiale til plattformen via elektronisk post eller på annen måte, inkludert eventuelle kommentarer, data, spørsmål, forslag eller lignende («brukerinnhold»), gir du Yamaha den ikke-eksklusive, underlisensierbare, kontinuerlige, ugjenkallelige verdensomspennende lisensen til brukerinnholdet ditt, inkludert retten til å kopiere, distribuere, vise, fremføre, gjøre offentlig tilgjengelig, kringkaste, gjengi ved hjelp av lydopptak eller audiovisuelt opptak eller gjengi kringkastinger av brukerinnhold og alle andre typer anvendelse som ennå ikke er kjent, i tillegg til retten til å redigere, endre, oversette eller kombinere brukerinnhold med andre verker, for formål i forbindelse med drift av plattformen, reklamebruk og salgsfremmende bruk i alle online- og offline-medier, inkludert sosiale medier, oppretting av databaser, samlinger og dokumentasjoner vedrørende brukerinnhold og eventuelle relaterte kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Du frasier deg retten til å bli navngitt som forfatter av brukerinnholdet. Når du sender eller laster opp brukerinnhold, garanterer du overfor Yamaha at du har rett til å gi Yamaha rettigheter i brukerinnholdet i den grad som er angitt i denne klausulen.

 

8. Ansvar for brukers materiale


Du har forbud å legge ut eller overføre ærekrenkende, injurierende, pornografisk, truende eller ulovlig materiale eller ethvert materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som ville blitt betraktet som en straffbar handling, eller som kan føre til sivilrettslig ansvar for Yamaha, eller på annen måte bryter enhver lov.  Yamaha kan endre, redigere eller fjerne alt slikt brukermateriale eller slike samtaler. Selv om Yamaha fra tid til annen kan overvåke eller gjennomgå oppslagstavler, chatterom, diskusjoner, poster, overføringer og lignende på plattformen, er Yamaha ikke forpliktet til å gjøre det, og påtar seg ikke noe ansvar som oppstår på grunn av innholdet i enhver slik kommunikasjon eller for noen form for ærekrenkelse, feil, unøyaktighet, injurie, obskønitet eller banning i en slik kommunikasjon. Yamaha vil samarbeide fullt ut med alle håndhevingsmyndigheter eller enhver rettslig kjennelse som på en lovlig måte ber om eller pålegger Yamaha til å avsløre identiteten til enhver person som legger ut slikt materiale.

 

9. Ansvar


Til tross for alle andre lovfestede krav skal følgende utelukkelser og ansvarsbegrensninger i henhold til paragraf 9, gjelde for Yamahas erstatningsansvar.
Yamaha skal være ansvarlig uten begrensning hvis skaden ble forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet.
Yamaha skal videre være ansvarlig for lett uaktsomme brudd på vesentlige forpliktelser som setter kontraktens formål i fare eller for brudd på plikter, der utførelse er vesentlig for den rette gjennomføringen av konkurransen og der kontraktspartnerne regelmessig er avhengige av overholdelse. I slike tilfeller skal Yamaha kun være ansvarlig for overskuelig og typisk skade.
Begrensningene ovenfor gjelder ikke ved skade på liv, kropp eller helse, ved feil etter antatte kvalitetsgarantier for kvaliteten på et produkt eller for bedragerske skjulte feil. Ansvar i henhold til loven om produktansvar skal forbli upåvirket.
I den grad Yamahas ansvar er utelukket eller begrenset, skal dette også gjelde det personlige ansvaret til Yamahas ansatte, representanter og agenter.
Ingen garantier skal antas gitt eller representasjon gjort basert på innholdet eller nedlastingene som leveres eller av den gjeldende avtalen. På samme måte skal det ikke oppstå garantikrav fra det ovennevnte.

 

10. Endringer


Yamaha kan endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen, og vil ta hensyn til dine rimelige interesser. Yamaha vil varsle deg om alle slike endringer i vilkårene for bruk ved å gi deg en revidert versjon som fremhever eventuelle endringer per e-post. De endrede vilkårene i Vilkår for bruk trer i kraft (i) når du samtykker (ii) eller seks uker etter at du har mottatt et slikt varsel, forutsatt at du ikke protesterer mot endringene og Yamaha har informert deg om konsekvensene av at du ikke protesterer mot endringene i starten av seksukersperioden. Du kan sende en e-post til Yamaha for å protestere mot endringene. Når de reviderte vilkårene i Vilkår for bruk har trådt i kraft, erstatter de alle tidligere versjoner. Hvis du protesterer mot de endrede vilkårene, forbeholder Yamaha seg retten til å avslutte kontoen din.

 


11. Databeskyttelse


Yamahas retningslinjer for personvern skal gjelde. De er tilgjengelige på http://no.yamaha.com/no/privacy_policy/.

 


12. Oppsigelse


Du kan når som helst si opp kontoen ved å velge funksjonen «Avslutt medlemskap» i Yamaha Music ID eller ved å sende en e-post til dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Pass på at du lagrer alt relevant innhold før du sier opp kontoen, inkludert garantisertifikatet.
Yamaha kan si opp kontoen din med to ukers skriftlig forhåndsvarsel til den registrerte e-postadressen din, og tar hensyn til dine rimelige interesser. Denne oppsigelsen påvirker ikke den utvidede garantien og eventuelle bruksrettigheter som er gitt til Yamaha-innhold. Yamahas rett til å si opp kontoen av god grunn forblir upåvirket.

 


13. Diverse


Dersom enkelte deler av disse bruksvilkårene er ugyldige, skal ikke dette påvirke de resterende bestemmelsene.
De gjeldende bruksvilkårene og eventuelle konflikter som oppstår som følge av bruk av plattformen, skal styres av tysk lov. Obligatoriske bestemmelser i lovene i jurisdiksjonen til ditt vanlige bosted skal forbli upåvirket.
Hvis du er en forhandler, en juridisk enhet i henhold til offentlig lovgivning eller et spesialfond i henhold til offentlig lovgivning eller eiendeler, eller hvis brukerens generelle jurisdiksjon ikke er i Forbundsrepublikken Tyskland, vil den eksklusive, og også den internasjonale, arenaen for eventuelle tvister som oppstår på grunn av forretningsforholdet mellom oss og kunden, være Hamburg. Lovpålagte bestemmelser om eksklusive arenaer skal forbli upåvirket.

 


14. Registrering av Yamaha Clavinova CSP-150 og CSP-170 – iPad-kampanje bare mellom 01.02.2023 og 31.03.2023


Du kan registrere ditt Yamaha Clavinova CSP-150 eller CSP-170 som er underlagt iPad-kampanjen på plattformen.

Når du registrerer deg, må du angi modell, serienummer, kjøpsdato, om produktet ble kjøpt på nettet eller i butikken samt type bruk. Siden dobbel registrering av produkter ikke er tillatt, vil du bli bedt om å oppgi et annet serienummer når du angir et produkt som allerede er registrert. Når produktet er registrert, kan du delta i iPad-kampanjen i løpet av kampanjeperioden. Hvis du sletter brukerkontoen, slettes også produktregistreringen. Av tekniske årsaker er det ikke mulig å registrere et produkt på nytt, som betyr at du bare kan motta bonusproduktet én gang. Når deltakere godtar bruksvilkårene, samtykker de i å være underlagt vilkårene for iPad-kampanjen på følgende kobling.

 Vilkår og betingelser for deltakelse i iPad-kampanjen

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION